Skip to main content

Smuggling Jesus Back to Church (in English)

By 13. 11. 20235 prosince, 2023seminare, Semináře - Andrew Fellows
Naplánovaná událost seminare Semináře - Andrew Fellows
Andrew Fellows Mapa

Seminář bude v angličtině bez překladu / English language without translation

What happened to the church? If you ever feel that something fundamental has disappeared from our spiritual life, you are not alone. But what is behind the fact that the church is in crisis? Could it be that we have forgotten to put Jesus at the center of everything? And if so, what can we do about it? Could it be that secularism has reshaped church culture and imperceptibly changed the way many Christians and churches live and worship? Where does the contemporary church need reform so that we can once again live with radical Christ-like distinctiveness as Christians? It is time to remind ourselves of what is at the heart of our faith. It is time to smuggle Jesus back into the church and back into the center of our lives.

Co se stalo s církví? Pokud máte někdy pocit, že se z našeho duchovního života vytratilo něco zásadního, nejste sami. Co však stojí za tím, že je církev v krizi? Je možné, že jsme zapomněli postavit Ježíše do středu všeho dění? A pokud ano, co s tím můžeme dělat? Je možné, že sekularismus přetvořil církevní kulturu a nepozorovaně změnil způsob života a uctívání mnoha křesťanů a církví? Kde současná církev potřebuje reformu, abychom jako křesťané opět žili s radikální odlišností podobnou Kristu? Je čas připomenout si, co je jádrem naší víry. Je čas propašovat Ježíše zpět do církve a zpět do středu našich životů.

Seminář vede