Skip to main content

Minulé ročníky

2022 | FENOMÉNY

Církev, která nečte znamení doby, ztrácí schopnost odpovídat na otázky, které si lidé kladou i schopnost sebereflexe. Promýšlet ve světle evangelia fenomény naší současnosti, a to jak ty inspirující tak ty znepokojující, fenomény kolem nás i uvnitř církve, je duchovní disciplínou a cestou k hlubšímu setkání s lidmi i s Bohem. Které naděje i úzkosti, zápasy i touhy jsou příznačnými fenomény – znameními naší doby? Další Evangelikální fórum otevře některé z nich formou přednášek, kulatých stolů a diskusí.
Jakou výzvou je pro církev online svět? Co znamená náhlý nárůst genderových identit? Proč jsme jako křesťané zranitelní vůči konspiračním teoriím? Jak církev přemýšlí o leadershipu a kde jsou jeho limity?

plenární řečníci: David Novák, Pavel Plchot, Lubomír Ondráček, Zbyšek Kaleta
eF-talky: Pavel Černý, Marek Macák, Ida Pencová, Tomáš Polívka, Lukáš Targosz, Jiří Unger

2021 | HLUBOKÁ CÍRKEV

Před více než dvaceti lety Alister McGrath napsal, že „vnímaný nedostatek důvěryhodné, koherentní a charakteristické spirituality je jednou z největších slabin, které současný evangelikalismus čelí“.  Termín evangelikální spiritualita někteří považují za oxymóron a není to jen podezřívavostí vůči termínu spiritualita, kterou si mnozí evangelikálové spojují spíše s mysticismem, katolictvím nebo emocionalismem. Přesto se ale řada evangelikálních vedoucích ve chvílích, kdy potřebují najít znovu cestu ke své duši obrací pro inspiraci spíše k autorům nebo zdrojům z jiných křesťanských tradic.

plenární řečníci: Kateřina Lachmanová, David Novák, Pavel Plchot
eF-talky: Jiří Bukovský, Jan Hábl, Petr Húšť, Michal Klus, Dalimil Staněk, Bohuslav Wojnar

2020 | VÍRA V ROZDĚLENÉ SPOLEČNOSTI

Polarizace společnosti není ničím novým. I v Ježíšově době byla společnost politicky a nábožensky rozdělená a samo Ježíšovo evangelium i jeho osoba budily kontroverze a rozdělení. Také pro současnou církev je výzvou, jak přinášet evangelium a víru v době extrémů, polarizace a populismu. Největší nebezpečí zla je, že vyzývá k boji a strhává člověka na stejnou úroveň. Jak tomuto tlaku odolat jako jednotlivci i společenství? Jak být nablízku těm, kdo jsou nám vzdáleni nebo zcela jiní?

hlavní řečník

Miroslav Volf

Je významný chorvatsko-americký teolog a autor, jehož kniha Odmítnout nebo obejmout byla vyhlášena jednou ze 100 nejvlivnějších knih 20. století. Narodil se 25. 9. 1956 v Chorvatsku, ale jeho rodové kořeny sahají až do Čech i Německa. Jeho teologie byla silně formována válečným konfliktem a etnickým násilím v bývalé Jugoslávii, díky nimž následně hluboce promýšlel témata vztahu k nepřátelům, násilí, odpuštění a smíření, role víry ve veřejném prostoru, vztahu k jinakosti, ztráty paměti, tématům štědrosti a nepodmíněné lásky atd. Jako profesor systematické teologie působil od roku 1984 na Evangelické teologické fakultě v chorvatském Osieku, poté učil na Fullerově teologickém semináři a od r. 1998 působí spolu s Henry B. Wrightem, profesorem teologie, na Yale Divinity School v USA. Doktorát získal na Tübingenské univerzitě. Je zakladatelem Yale Center for Faith and Culture. Několik let byl poradcem úřadu Bílého domu a spolu s Tony Blairem vedl mnoho let kurz na téma Globalizace na univerzitě v Yale. Je častým komentátorem náboženské a kulturní problematiky na CNN, NPR, Al Jazeeře a v dalších médiích.

2019 | REVITALIZACE CÍRKVE

V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, stále větší počet církvi a sborů umírá nebo se zmenšuje, než kolik jich vzniká a roste. Mnoho církví a vedoucích si uvědomuje, že bez obnovy a změn bude velmi obtížné tuto situaci změnit. Církev v Evropě prošla již mnoha fázemi a krizemi, kde musela hledat nové cesty a vždy je našla. Jde samozřejmě o výzvu misijní, ale také výzvu pro způsob vedení sborů a podobu církve. Evangelikální fórum bude reflektovat jak české tak zahraniční zkušenosti.

hlavní řečník

Martin Robinson

je jedním z nejvýraznějších autorů, kteří reflektují situaci současné církve na Západě a změny a inovace, kterými prochází. Narodil se v Indii v rodině misionářů. Vyrůstal poté ve Skotsku, kde jeho otec zakládal nové sbory. 13 let působil jako kazatel v Birminghamu a mnoho let byl ředitelem pro misii a teologii  britské Biblické společnosti. Od roku 2012 vede ForMission College, jeden z nejrychleji rostoucích teologických seminářů ve Velké Británii, kterému se úspěšně podařilo adaptovat teologické vzdělávání pro potřeby misijního vedení sborů.

2018 | CÍRKEV UPROSTŘED GENDEROVÉHO CHAOSU

Jako církev se ocitáme v situaci, kdy jsou otázky sexuální identity a genderová problematika natolik rozdělujícím a politizovaným tématem, že je rozhovor nad nimi, který by se držel faktů i skutečné reality lidí, kterých se tato oblast osobně týká, jen velmi obtížný. Na jedné straně v církvi žije řada lidí s LGBT orientací, o jejichž dilematech často nemáme ani ponětí, na druhé straně jsme svědky velmi promyšlené kampaně www.jsmefer.cz za zrovnoprávnění homosexuálního manželství a prosazení plně dostupné adopce homosexuálními páry. Mladí lidé nejen v církvi si jsou stále nejistější ohledně otázek spojených se sexuální orientací a vedoucí často tápají, jak být v těchto situacích pomocí. Teologická interpretace textů týkajících se homosexuality je rovněž spíše bitevním polem, který odráží základní přístupy výkladu Písma i hodnotové předpoklady, které implicitně či explicitně vyznávají jednotlivé denominace.

hlavní řečník

Mark A. Yarhouse

je v současnosti předsedou pracovní skupiny Americké psychologické asociace zaměřené na LGBT otázky pro 36 sekci (Psychologie náboženství a spirituality). Předchozích 18 let se zabýval výzkumem vývoje sexuální identity a zkušenostmi věřících lidí, kteří řeší svou sexuální identitu a snaží se o soulad nebo syntézu své identity. Profesor Yarhouse je po mnoho let také vůdčí postavou podporující dialog mezi lidmi a odborníky, kteří se neshodují ve svých názorech na sexuální identitu.